TAK TAK

Jak czytamy, sędzia Maciej Szulc w ustnym uzasadnieniu mówił: „Prawo prasowe nie stanowi immunitetu dla dziennikarza. Nie daje mu nietykalności, a tylko uprawienia do tego, żeby mieć możliwość szerszego dostępu do zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Nie może być tak, że dziennikarz będzie mówił, że nie można go dotknąć” 

za  gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Tak tak , prawo nie mówi że niemożna kogoś dotknąć/walnąć w łeb  … no można i usiłować i walnąć przecież – art. 217 kk

Wyrok na mordercę uchylony, bo sędziom nie podoba się KRS

Poniżej czytaj BEŁKOT kasty

Osoba, która ma powody, by uzyskać albo utrzymać profity zawodowe (pozycję i finansowe zależne od władzy zewnętrznej, może być w odbiorze ogólnym postrzegana, jako osoba zależna, o skłonnościach do sprzyjania innym podmiotom i innym wartościom niż te, którym ma obowiązek służyć sędzia. Wystarczy sama obawa społeczna z tym związana, by sąd utracił wiarygodność bezstronnego arbitra. Obecny związek awansów sędziowskich z organami podporządkowanymi silniejszej władzy (politycznej) osłabia zaufanie do sądownictwa i uzasadnia obawy co do decyzji sądowych. Obawy te, poparte analizą czasu, procesu i okoliczności awansu, są wystarczającym testem wpływu takiego powołania na rozstrzyganie sprawy

– czytamy w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu wyroku na Ariela C.

Wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów S.N. od rozpoznania sprawy

Sprawa zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami trafiła do Sądu Najwyższego w toku procedury kasacyjnej. Kasację skierował zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych.

I co robi S.N? Usiłuje doprowadzić do podważenie prawidłowości obsadzenia  SĘDZIÓW w składzie orzekającym. 

…Wskazane wyżej działania sędziów SN, a także sposób procedowania w tej sprawie, w tym nieuzasadniona okolicznościami jego długotrwałość, zmiana decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczeniu, stwarzają przekonanie, że nie będzie on działał w warunkach bezstronności i obiektywizmu. Stąd wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów S.N. od rozpoznania sprawy.

We wniosku prokuratura zwróciła także uwagę, że sędziowie SN podjęli starania, by zakwestionować status sędziów powołanych przez Prezydenta RP w demokratycznym państwie prawnym, nie dostrzegając jednocześnie, że jeden z nich SSN Waldemar Płóciennik – został powołany na urząd sędziego przez działającą w oparciu o Konstytucję z 1952 r. Radę Państwa PRL, która w 1981 r. wprowadziła stan wojenny, zaś kilka lat później, jeszcze przed upadkiem komunizmu w Polsce, to samo ciało powołało go na sędziego sądu wojskowego….

Tak tak, wolne sądy, wyrzucić Ministra Sprawiedliwości …., Schetyna na Prokuratora Generalnego, a Żurek na M. Sprawiedliwości. Mój Boże…

WOLNE SĄDY w Polsce

Polskie sądy na dożywocie skazują 4% morderców, a w Wielkiej Brytanii Sądy na dożywocie skazują 30 % morderców …

Polskie sądy dla 50 % gwałcicieli orzekły wyrok do 2 lat …

Po wyroku Sądu w sprawie Frasyniuka

Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu

napisał Zbigniew Ziobro,

Według mnie prawdę napisał.

Piotr Popiołkowski

sowiety, prl, ubecja, postkomuna, kod, wolne sądy *

Spośród 59 zgłoszeń kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniają 54 – oceniła senacka komisja. Większość zgłoszeń – ponad 30 – złożył Komitet Obrony Demokracji. Senat ma wybrać 30 ławników SN drugiej kadencji.

Generalnie ławnicy uczestniczą w SN w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów……

*sędziowie, ci na górze, chcą żeby każdy sędzia podlegał im, nie Prawu, nie Konstytucji …**

** ale Ziobro im nieźle miesza, ha ha

NASZ WYWIAD. Warchoł: KE chce osłabić Polskę i wywołać chaos (wpolityce.pl)

Intencją brukselskich elit jest kolonialny status Polski – jako państwa, które jest rynkiem zbytu dla bogatych państw UE i źródłem taniej siły roboczej. Unia najchętniej widziałaby Polaków w roli zbieraczy szparagów, a Polskę – jako uzależnionego od niej odbiorcy łaskawie przyznawanych unijnych funduszy”….

NAJPOBŁAŻLIWSZE SĄDY W EUROPIE
Nie tylko nieuchronność ALE i surowość

W latach 2009-2015 prowadzono 163 postępowania o obrazę uczuć religijnych

od 2016 do chwili obecnej, prowadzonych jest i było 2435 postępowań o obrazę uczuć religijnych.

Sędzia Agata Trzcińska uznała, że Marek M. ps. Mariolkaa Rebell, podrzynający gardło z wizerunkiem abp. Jędraszewskiego jest niewinny.

Czy na zdjęciu są dwie kobiety? Jedna to Sędzia A.T. a druga to Mariolka Rebell?

Sędzia Tuleja zaatakował  Komisję Europejską ; Oni się nie kierują tym, czym my się kierujemy, wartościami*… powiedział TULEJA

Pełna Zgoda, Facet ma rację, SĘDZIA prowadzący Moja sprawę 8 lat zamiast 8 miesięcy (w tle zwroty)  na 100% kierował się wartościami  

*Oni się nie kierują tym, czym my się kierujemy, wartościami, tylko pewnie czymś innym

 sygn. akt II Ns818/12

Afera reprywatyzacyjna. Śpiewak: mam wrażenie, że sądy po tym sprzątają – Trójka – polskieradio24.pl

.. afera reprywatyzacyjna to w pewnym momencie afera prawników – notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych – mówił. – Z drugiej strony, mam wrażenie, że jest to próba politycznej nagonki, tak aby tę aferę sprowadzić do wymysłu szalonych aktywistów 

za Jan Śpiewak

“To forma rehabilitacji mafii reprywatyzacyjnej”. Śpiewak o honorowym obywatelstwie dla byłej prezydent Warszawy – Polskie Radio 24 – polskieradio24.pl

Pokrzywdzony uczestnik – 8 lat zamiast 8 miesięcy sygn. akt II Ns818/12

W historii SENATU znamy przypadek że Koń ( bydło?) zasiadał w senacie

Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ostentacyjnie naruszają konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów i prowadzą do destabilizacji obrotu prawnego.

Do ustawy wprowadził blisko 30 poprawek, wśród nich są poprawki zakładające uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w likwidowanej jako bezprawnej ID, a także to, że sędziowie tej izby przestaną orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku.

Prace senackie nad nowelizacją zaowocowały przyjęciem rozwiązania ostentacyjnie naruszającego zasadę nieusuwalności sędziego, polegającego na usunięciu z urzędu legalnie powołanych sędziów.


„Radykalizm i otwarcie represyjny, a wręcz odwetowy charakter powyższego rozwiązania stanowi zerwanie ciągłości tradycji kultury prawnej niepodległej Rzeczypospolitej, której dzieje nie znały dotąd porównywalnych przykładów wprowadzanej aktem prawotwórczym odpowiedzialności zbiorowej sędziów w postaci anihilacji ich statusu sędziowskiego w związku ze zniesieniem sądu, w którym pełnili swą służbę, a tym bardziej zmianą tylko jego struktury organizacyjnej”

Jedynym rozwiązaniem respektującym konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziego jest w opisanej sytuacji przeniesienie sędziego do innego sądu albo w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia. „Uchwalone przez Senat przepisy z całą oczywistością powyższą zasadę naruszają, wprowadzając grupowe złożenie sędziów z urzędu połączone z pozbawieniem ich wszelkiego uposażenia, co więcej, nawet nie w związku ze zniesieniem sądu, ale przekształceniem jego wewnętrznej struktury”

A poprawka Senatu przewidująca uznanie za nieważne wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej to Rozwiązanie istotnie destabilizuje obrót prawny, eliminując z niego szereg cieszących się przymiotem prawomocności orzeczeń, wywiera rujnujący wpływ na powagę Sądu Najwyższego i całego wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim narusza elementarną dla funkcjonowania państwa prawa zasadę zaufania obywateli do państwa, w tym jego organów publicznych i trwałości wydawanych przez nie rozstrzygnięć”


Przepisy konstytucji wyznaczają nieprzekraczalne granice kształtowania ustawodawstwa zwykłego – ustawy powinny być zgodne z konstytucją, a Sejm i Senat stanowiąc prawo, mogą brać pod uwagę uwarunkowania międzynarodowe, lecz jedynie w granicach ukształtowanych porządkiem konstytucyjnym państwa, których przekraczania nie może uzasadniać powoływaniem się na zobowiązania traktatowe czy treść orzeczeń międzynarodowych organów.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że w wyniku usilnych starań polskiej sejmowej , senackiej i euro parlamentarnej opozycji Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie….

Tego rodzaju rozwiązania były wprowadzany po wojnie, dekretem unieważniającym wyroki sądów niemieckich. Drugie rozwiązanie, nie tak daleko idące, dotyczyło uchylania wyroków stalinowskich, dotyczących słynnych mordów sądowych. Wyroki sądowe wydawane na Żołnierzy Wyklętych cieszyły się w III RP większą ochroną, niż według dzisiejszej opozycji, powinny cieszyć się wyroki Izby Dyscyplinarnej

Praw publicznych pozbawić może tylko wyrok sądu, a nie ustawodawca. To tak jakby zakazać startować w najbliższych wyborach politykom Platformy Obywatelskiej, gdyż tak to sobie założył ustawodawca.

Po 1989 roku każdy sędzia komunistyczny, nadal pozostawał sędzią RP. Dzisiaj? Drogą ustawy chce się wyrzucić sędziów, którzy zostali powołani na podstawie polskiej konstytucji, przez demokratycznie wybranego prezydenta, na podstawie uchwały demokratycznie powołanej KRS.

W myśl tej zasady każdy może podważać każdego. Nie tylko sędzia sędziego, ale także polityk polityka, urzędnik urzędnika, itd. To jest cel opozycji politycznej i sędziowskiej, doprowadzić do anarchii.

Sędziów nikt z niczego nie rozlicza*

*prawdą jest że nielicznych trzeba by rozliczać..

W ramach debaty publicznej

Premier Mateusz Morawiecki

Prokurator Ewa Wrzosek

jest wiele kultur …

Zaskakujące wyroki polskich sądów | Kasta | Kilkadziesiąt przykładów szeroko komentowanych decyzji sędziów – tvp.info

Aż się prosi  dodać Sędziego MOJEGOŻYCIA, Sędziego  Rosperka*  który miast 8 miesięcy blisko dekadę sądził (w 9 roku sprzedałem bez służebności za 50% wartości) o służebność, sygn. akt II Ns818/12, ALE nie tylko to, ten sam Sędzia Rosparek (chyba z  nadania/losowania !?) zasądzał też sprawy podatkowe tej samej nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej (bez służebności), no w końcu nakazał mi zapłacić za przebiegłych biegłych, bez refleksji że może koszty powinien podzielić nabywca własności/ praw-deweloper, och, ach w końcu to N.N.S. Sądy ** … ????

w ramach debaty publicznej

*zwroty ……

**A może to rodzina Woro*******w   którzy odzyskali 208 m2 pasa drogowego i zblokowali nieruchomość  w 99 letniej dzierżawie  wartą według biegłych 6 mln zeta)??!! , a może nie rodzina??!!, niezależneniezawisłesamorządnesądyrozpirka